Skip to main content
Pre študentov

Vzdelávanie študentov a zapájanie mladých talentovaných ľudí do riešenia praktických potrieb praxe

Priemysel akútne potrebuje množstvo odborníkov zaoberajúcich sa problematikou Industry 4.0 a s postupom času bude ich potreba narastať. Zámerom TestBedu 4.0 je prepojiť teoretické vzdelávanie s možnosťou vytvárania praktických skúseností, a tým posilniť odbornú pripravenosť absolventov.

TestBed 4.0 poskytuje pre študentov

návštevy s výkladom a prezentáciou princípov a možností Industry 4.0 pre študentov stredných i vysokých škôl

štandardný vzdelávací proces formou prednášok i praktických cvičení

riešenie tém ročníkových a záverečných prác prinesených z praxe

podieľanie sa na riešení projektov pre prax

podieľanie sa na riešení výskumných projektov – univerzitných i projektov z praxe

TestBed 4.0 očakáva zapojenosť priemyslu do vypisovania tém záverečných prác alebo drobných komerčných projektov, ktoré dokážu riešiť samostatne študenti alebo pod vedením špecialistov TestBedu. Za študentov sú považovaní aj doktorandi, ktorých odbornosť obvykle garantuje schopnosť samostatne riešiť aj zložitejšie úlohy.