Skip to main content

Vzdelávanie pre prax

Problematika Industry 4.0 je relatívne nová, a pokrýva veľmi široké spektrum odborných oblastí, čo prináša potrebu vzdelávania každého človeka podieľajúceho sa na jeho aplikácii.

Súbor vzdelávania poskytovaný TestBedom 4.0 pre prax pokrýva potreby:

top manažmentu, zamerané na zvládnutie riadeného procesu digitálnej transformácie podniku

lídrov Industry 4.0, zodpovedných za praktickú aplikáciu digitálnej transformácie podniku

špecialistov, IT odborníkov, priemyselných inžinierov aplikujúcich prvky Industry 4.0 v podniku

používateľov aplikácií

Vzdelávacie aktivity pre prax sú vo väčšine prípadov realizované formou workshopov, kde účastníci riešia témy blízke ich potrebám, a sami si skúšajú a pripravujú aplikovateľné výstupy.

Témy workshopov a školení určených pre prax:

koncept, stratégia a metodika aplikácie Industry 4.0 v priemyselnom podniku
pre top manažment

inovačný manažment, ako základ digitálnej transformácie podniku
pre top manažment

zber dát z procesov v priemyselnom podniku a ich využitie
pre podnikových lídrov Industry 4.0

tvorba konceptu digitálneho dvojčaťa vo výrobných a logistických procesoch
pre priemyselných inžinierov

tvorba digitálneho dvojčaťa pre vývoj a uvedenie do prevádzky výrobných liniek a automatizovaných zariadení
pre priemyselných inžinierov

integrácia a optimalizácia toku informácií medzi jednotlivými oddeleniami a procesmi
pre priemyselných inžinierov a podnikových lídrov Industry 4.0

ovládanie softvérových aplikácií z portfólia TestBed 4.0
pre používateľov