Skip to main content

Technologické bootcampy ako súčasť prípravy študentov pre prax

Autor: 24. apríla 2023TestBed

Koncom marca do TestBedu 4.0 zavítala ďalšia skupina študentov, tento raz zo strednej priemyselnej školy technickej zo Spišskej Novej Vsi. Študenti absolvovali technologický bootcamp, ktorý pre nich v priestoroch TestBedu 4.0 organizuje EDIH EXPANDI 4.0. Prišli s výbavou teoretických vedomostí, ktoré prostredníctvom interaktívneho tréningu, a pod vedením skúsených inštruktorov, aplikovali pri riešení úloh a príkladov.

V podnikoch dnes chýbajú tisíce odborníkov naprieč všetkými odvetviami. Akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov konštatuje aj Ústredie práce, ktoré eviduje v podnikoch desiatky tisíc voľných pracovných miest. Priemyselná prax však dlhodobo bojuje s nedostatkom absolventov technických odborov. Školy aj podniky uvažujú ako nadchnúť študentov pre techniku. Jednou z ciest je ukázať im, ako to dnes v podnikoch reálne funguje. Ako vyzerajú moderné prevádzky, zariadenia a najmodernejšie technológie, ktorými sú dnes podniky vybavené.

Obsah programu bootcampu je postavený na reálnych príkladoch, interaktívnych cvičeniach, mnohé procesy sa názorne predvedú v laboratórnom prostredí. Mladí technici sa na bootcampe oboznámili so základnými princípmi fungovania moderného podniku. Prostredníctvom prednášok a špeciálnych zariadení si osvojili priebeh a nadväznosť výrobných procesov v podniku, so zreteľom na efektivitu výroby. V rámci programu absolvovali prehliadku Prototypového a inovačného centra a technologického laboratória Technickej univerzity v Košiciach.

Pre dokreslenie atmosféry a spätnú väzbu na priebehu bootcampu sme položili pár otázok pani učiteľke Alene Pekárovej, ktorá skupinu žiakov na tréningu sprevádzala.

Zámerom bootcampu bolo ukázať študentom reálny priebeh procesov podnikom, prepojiť teoretické poznatky s praktickými. Podarilo sa tieto zámery naplniť?

Áno, bolo to veľmi zrozumiteľné, dobre vysvetlené, a v logicky nadväzujúcich krokoch vysvetlený priebeh procesov. Žiaci boli pekne vtiahnutí do problematiky.

Čo vás osobne ako pedagóga na bootcampe zaujalo?

Páčil sa mi spôsob komunikácie so študentmi, kombinácia rečníkov, možnosť prepojenia riešenia so softvérom, či s rôznymi ukážkami digitálnych riešení. Takto má vyzerať moderné vyučovanie, s možnosťou prepojenia na praktické realizácie.

Ako vnímate spoluprácu stredných odborných škôl s podnikmi. V čom by mohla byť lepšia?

Spolupráca s podnikmi je veľmi slabá, veľmi ťažko sa nám hľadajú možnosti pre spoluprácu napr. pri vypracovávaní ročníkových projektov pre maturitné ročníky, či pre prax. Spoluprácu nevnímajú ako možnú investíciu do budúcich potenciálnych pracovníkov, skôr je to o rýchlej pomoci. Veľmi zriedka nájdeme ochotu spolupracovať so študentmi. Chápeme, že ich pracovné povinnosti im možno nedovoľujú sa naplno venovať študentom, ale my v škole im veľmi ťažko dokážeme priblížiť niektoré procesy z praxe (hlavne z oblasti ekonomiky, logistiky, základov výroby, či technológie).

Akým témam, zručnostiam by sa mohol bootcamp v budúcnosti venovať?

Pre moje predmety by som navrhla napr. logistiku skladovania, digitálne dvojča, alebo metódy lean manažmentu (napr. Kanban).

Máte ako pedagóg dostatok vzdelávacích materiálov zodpovedajúcich dynamicky sa meniacej praxi v podnikoch pre vzdelávania vašich študentov?

Učím odborné predmety v študijnom odbore logistika, a k vytvorenému študijnému zameraniu nie sú žiadne učebnice! Všetky materiály hľadám zvyčajne z internetových zdrojov a prispôsobujem ich cieľovej skupine podľa ročníkov a predmetov.

Čo by ste od podnikov v tomto smere uvítali?

Spoluprácu v rôznej podobe – odborné prednášky, možnosť exkurzie, alebo ponúknuť študentom zapojiť sa do nejakého projektu s navrhnutou témou alebo problémom.

Fotogaléria

Foto: TestBed 4.0