Pre priemysel

Riešenie praktických potrieb priemyslu v oblasti Industry 4.0

TestBed poskytuje služby pre priemysel, ktoré umožnia firmám navrhnúť, testovať a optimalizovať riešenia aplikácií Industry 4.0 vytvorené na ich mieru. Pracovisko umožňuje v laboratórnych podmienkach veľmi blízkych realite vytvárať množstvo variant riešení a vybrať si overené, to najvhodnejšie. Firmy sa tak vyhnú mnohým rizikám, a dokážu rýchlo a veľmi efektívne navrhovať, overovať a implementovať inovácie svojich prevádzok. TestBed 4.0 je vytorený pre veľmi širokú škálu situácií a aplikácií digitalizácie bežných i špecifických potrieb každého priemyselného podniku.

Obrovskou prednosťou TestBed 4.0 je odborné zázemie reprezentujúce už pri jeho otvorení viac než 100 odborníkov, z ktorých sa vždy pri riešení každej úlohy vyskladá špecializovaný tím, schopný ju efektívne vyriešiť. V spolupráci so špecialistami TestBed 4.0 si tak môžu podniky na reálnych technológiách experimentálne otestovať a odladiť digitálne riešenia pred ich zavedením do vlastnej prevádzky.

TestBed 4.0 rieši pre priemysel

metodiku, koncepciu a postup aplikácie Industry 4.0, vytvorenú na mieru konkrétneho priemyselného podniku

komplexnú i čiastočnú integráciu podnikových procesov, zber, výmenu, spracovanie a vyhodnocovanie dát pre priemyselné podniky

návrh, overenie a optimalizáciu

 • nových procesov, pracovísk, liniek a prevádzok pre výrobu a logistiku
 • redizajnu existujúcich procesov, pracovísk, liniek a prevádzok pre výrobu a logistiku
 • operatívneho plánovania výroby zahŕňajúceho priestorové, personálne a strojové obmedzenia
 • výrobných logistických tokov materiálu, trás, využitia techniky, pracovnej sily, balných množstiev
 • skladových priestorov, techniky a pracovníkov, riadenie skladov

(aplikáciou konceptu digitálneho dvojčaťa)

overenie a optimalizáciu

 • riešení navrhnutých treťou stranou
 • montážnych procesov
 • výrobného taktu

(aplikáciou konceptu digitálneho dvojčaťa)

tvorbu konceptu, spoluprácu pri vývoji, konštrukcii a odladenie výrobných liniek a automatizovaných zariadení do prevádzky vo virtuálnom prostredí

(aplikáciou konceptu digitálneho dvojčaťa)

tvorbu postprocesorov a simulácií CNC strojov

sledovanie toku materiálu, techniky a ľudí, bezpečnosť s využitím RTLS

vývoj nových robotických aplikácií pre priemysel, programovanie robotických pracovísk

zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát z výrobných procesov, aplikácia senzoriky

 • štandardné výstupy – OEE, dostupnosť zariadení, typy prestojov, …
 • SMART výstupy – výrobné dispečingy, vizualizácie, reporty, …
 • predikcie – prediktívna údržba, prediktívna logistika …

sledovanie a optimalizácie riadenia spotreby energií

možnosti preverenia kompletného digitálneho ekosystému priemyselného podniku, obsahujúceho:

 • ERP (Enterprise Resource Planning) – komplexné riešenie pokrývajúce potreby MSP
 • PLM (Produkt Lifecycle Management) – systémy pre riadenie vývojových a predvýrobných fáz
 • CAD/CAM systémy v praktickej aplikácii
 • MES – (Manufacturing Execution System) – riadenie výrobných a logistických procesov
 • RTLS (Real Time Location System) – vo väzbe na riadenie logistiky
 • robotické pracoviská prepojené do firemného ekosystému
 • výrobné stroje, zariadenia