Skip to main content

Technický úsek je založený na tímovej spolupráci a komunikácii, a jej potreba neustále narastá. Spolupracuje sa nielen vo vnútri tímu, ale kooperuje sa aj s ostatnými podnikovými útvarmi, a stále viac sa zapája aj externá spolupráca. Takými sú napríklad spolupráca zákazník, obchod, konštrukcia, TgPV, nákup, výroba, subdodávatelia pri získavaní, ale i pri spracovaní zákazky. Vnútorné riadenie spracovania projektov, zákaziek, vnútorná koordinácia prác, schvaľovacie procesy vo vnútri technického úseku, riadenie zmien a zmenové konanie, distribúcia technickej dokumentácie do podniku, narastajúca variantnosť. Mnohé firmy potrebujú dodať servisnú dokumentáciu, návody pre údržbu pre servisné organizácie, či dokonca pre koncových zákazníkov. Dnes prebrali riadenie nad týmito často veľmi zložitými procesmi PDM/PLM systémy. Zložitými najmä preto, lebo je tam potrebné ošetriť nielen kto má činnosť vykonať, ale aké podmienky sú nutné, aby mohol zahájiť danú činnosť, čo presne má byť výstupom, kedy by to mal urobiť, kto by to mal pripomienkovať, schvaľovať… Nastavovať a spúšťať takýto proces bez overenia, prináša často do firiem problémy, často až zmätky a chaos.

Popis služby:

 • zmapujú sa všetky súčasné procesy a reálne zvyky u klienta
 • identifikujú sa obmedzenia a úzke mesta
 • navrhnú sa nové toky (na princípe Lean)
 • v testbede sa vytvorí model fungovania navrhnutých tokov
 • detailne sa overia, odsimulujú navrhnuté toky
 • táto služba je dodávaná pre akýkoľvek PDM/PLM systém (overuje sa v prostredí PLM Teamcenter resp. CITO)
 • v prípade potreby je možnosť aj komunikácia s externými systémami (napr. ERP, sklady resp. nákup, systémy na spracovanie technologickej dokumentácie…)

Spôsob dodania:

 • pracovníci SOVA Digital vykonajú analýzu priamo u zákazníka
 • spracujú návrh riešenia, návrh tokov procesov
 • zákazník ich pripomienkuje a SOVA Digital ich zapracuje
 • pracovníci zákazníka, zastupujúci jednotlivé procesy, pod vedením pracovníkov SOVA otestujú kompletne nastavenú funkčnosť, a na základe zistených potrieb spoločne odladia
 • potom je možné tieto procesy implementovať v reálnych podmienkach podniku

Služba je určená pre:

 • Pre akékoľvek firmy strojárskeho charakteru, pripravujúce nasadenie PDM/PLM systému
 • Pre podniky, ktoré už majú nasadené PDM/PLM systém, ale nastavené toky a procesy potrebujú upraviť, nefungujú podľa ich potrieb, alebo si ich potrebujú preveriť

Cena:

500,- €/deň

(v prípade zakúpenia PDM/PLM v SOVA Digital, dostáva zákazník zľavu na tieto služby až do výšky 50%)

Získate

Jasne a jednoznačne nastavené procesy prebiehajúce na technickom úseku a v smere na jeho väzby

Možnosť vyskúšať si na mieru nastavený PDM/PLM systém pred rozhodnutím o jeho kúpe

Možnosť odladiť si fungovanie PLM systému pred jeho nasadením

Eliminácia rizík a potenciálnych problémov, pretože test prebehne v nezávislom a bezpečnom virtuálnom prostredí, pripravenom na tento účel