Skip to main content

CNC stroje a ich prevádzka sú príliš drahé, preto je potrebné ich čo najlepšie vyťažiť. CNC stroje majú vysokú obstarávaciu cenu a takisto vysoké prevádzkové náklady (náradie, prípravky, údržba).  Nutná je takisto špecializovaná obsluha a CNC programátor / technológ. Aby bolo možné určiť ich celkovú efektivitu a vyťaženie na danom výrobnom príkaze / zákazke, je potrebné nasadiť automatický zber dát bez zásahu človeka, a prepojiť tieto dáta s daným výrobným príkazom / zákazkou. Rovnako pre potreby servisu a prediktívnej údržby je nutné mať informácie o zaťažení vretien, osí a teplotách na danom výrobnom príkaze / zákazke.  Preto je potrebné automaticky zbierať tieto informácie prostredníctvom priamej komunikácie s PLC riadiacou jednotkou daného stroja, a to bez nutného zásahu obsluhy / operátora.

Popis služby:

  • prevedieme vás od konceptu zberu dát až po návrh, ako mať zber dát implementovaný so zameraním sa na vaše hlavne ciele
  • prvý krok je definovanie, na aký účel sa majú zozbierané dáta využiť
  • druhý krok je analýza strojového vybavenia, ktoré by malo byť monitorované
  • v ďalších krokoch sa zanalyzujú dáta, ktoré už existujú (sú dostupné, sú dostačujúce,… )
  • navrhne sa najvhodnejší postup nasadenia monitoringu
  • spôsob dodania služby: zákazník dostane funkčnú dizajnovú špecifikáciu (návod dopracovať sa k požadovanému cieľu, cenovú ponuku na implementáciu, popis rizík,…)

Služba je určená pre:

  • Veľké, stredné a malé výrobné podniky – s CNC výrobnými zariadeniami
  • Výroba, výrobná technológia, procesný inžiniering, projektový manažment…

Cena:

600,- €/deň

Získate

Úplná eliminácia zadávania dát operátormi vo výrobe – všetko bude zbierané automaticky

Jednotný systém zberu dát pre všetky CNC zariadenia

Prepojenie a využitie viacerých zdrojov dát a databáz z rôznych systémov v reálnom čase

Zrozumiteľné výstupy a pomôcky pre vedúcich výroby i manažment v reálnom čase pre lepšie rozhodovanie sa (vizualizácia / dispečing, reporty)

Na základe digitalizácie a automatizovaného spracovania dát, zásadná úspora času, resp. zrýchlenie niektorých procesov

Otvorené riešenie, ktoré bude v budúcnosti rozšíriteľné na ďalšie CNC stroje o ďalšie komponenty, resp. optimalizačné a prediktívne algoritmy

Predikcia údržby, kvality