Skip to main content

Dnes si podniky často potrebujú nechať vyrobiť a nasadiť novú výrobnú linku, zložitejšie pracovisko alebo jednoúčelové zariadenie, alebo je bežné, že potrebujú ich rozsiahlejšiu úpravu alebo presun do iných priestorov.

Väčšinou sa jedná o pomerne zložité zariadenia a činnosti. Firmy to riešia cez externých dodávateľov, výrobcov. Nakoľko výrobcovia obvykle konštruujú a aj vyrábajú zariadenie, potrebujú jasné a zrozumiteľné zadanie. Medzi objednávajúcou firmou a dodávateľom vznikajú pri odovzdávaní si informácií prirodzené komunikačné šumy, a preto sa bežne stáva, že už pri návrhu a výrobe sa musia robiť mnohé zmeny alebo dodané zariadenia sa musia v čase implementácie upravovať. Tým vznikajú na obidvoch stranách dodatočné náklady a ohrozujú resp. neplnia sa termíny.

Popis služby:

  • vytvorenie virtuálneho modelu výrobnej linky, zložitejšieho pracoviska alebo jednoúčelového zariadenia, ktoré zobrazí vonkajšie usporiadanie
  • aktualizácia virtuálneho modelu na základe zmien vyvolaných v celom priebehu
  • zoskenovanie priestorov, do ktorých by malo byť zariadenie umiestnené (využíva sa to v prípade, ak sa jedná o umiestnenie zariadenia do obmedzených priestorov)
  • spôsob dodania služby: zákazník dostane virtuálny model, ktorý môže bez obmedzenia využívať

Služba je určená pre:

  • Veľké a stredné výrobné podniky – automotive, strojárstvo, elektrotechnika, potravinárstvo…
  • Výroba, výrobná technológia, procesný inžiniering, projektový manažment…

Cena:

600,- €/deň
Cena sa stanovuje na základe rozsahu prác. Menšie projekty trvajú niekoľko dní, rozsiahle niekoľko týždňov

Získate

Tím výrobného podniku si vďaka virtuálnemu modelu dokáže vnútorne vyjasniť všetky svoje požiadavky, zapracovať požiadavky z ostatných útvarov podniku, výrazne eliminovať nedostatky a chyby v zadaní

Virtuálny model slúži na overenie priestorového usporiadania (layoutu) a hlavne umiestnenia do skutočného reálneho priestoru

Virtuálny model sa stane centrálnym prvkom komunikácie o technických a technologických parametroch pri odovzdávaní zadania dodávateľovi

Virtuálny model bude slúžiť ako prostriedok komunikácie v čase jeho výroby u dodávateľa

Virtuálny model bude slúžiť ako prostriedok komunikácie v čase jeho výroby medzi pracovníkmi objednávateľa a dodávateľa na upresňovanie detailov i na zapracovanie prípadných zmien. Je to obrovská výhoda, pretože sa táto komunikácia dá vykonať online, nie je potrebné cestovať, a dá sa výrazne skrátiť čas a zvýšiť flexibilita úprav

Do virtuálneho modelu je možné v priebehu procesu výroby zapracovávať zmeny a aktualizovať ho

Virtuálny model slúži na upresňovanie detailov v čase implementácie

Podnik nepotrebuje nakúpiť špecializovaný softvér na vytváranie virtuálneho modelu, nemusí mať špecialistu vyškoleného na tento softvér

Zákazník služby dostane virtuálny model a prostredie, v ktorom si ho zobrazí, a ten zároveň poskytne aj svojmu dodávateľovi