Všetky články od

TestBed

Fotoreportáž: Prvý TestBed 4.0 je realitou. Otvorenie pracoviska pomôže podnikom, školám i výskumu

Autor: TestBed

V deň s magickým dátumom 20.02.2020 sme slávnostne otvorili prvé slovenské testovacie laboratórium, orientované predovšetkým na riešenie praktických potrieb priemyselných podnikov spojených s digitálnou transformáciou. Akademická pôda Technickej univerzity v Košiciach poskytla myšlienke TestBedu 4.0 priestory a zázemie. Pracovisko umožňuje podnikom na reálnych technológiách experimentálne otestovať a odladiť digitálne riešenia pred ich zavedením do vlastnej prevádzky. Poskytuje technologické vybavenie a  špecialistov rôznym skupinám používateľov – podnikom, študentom, výskumníckym pracovníkom…

Zostava prezentujúca médiám a ostatným účastníkom nové testovacie pracovisko bola symbolická. Nie náhodou. Je ideálnou konšteláciu pre spoluprácu ďalšieho napredovania priemyslu. Zľava: za akademickú obec, dekan Strojníckej fakulty TUKE Jozef Živčák, štát reprezentovala generálna riaditeľka sekcie priemyselného prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová, zástupca priemyselnej praxe – výkonný viceprezident Združenia automobilového priemyslu SR Pavol Prepiak a zástupca technologickej firmy s know-how pre Industry 4.0, ktorá TestBed 4.0 zriadila, predseda predstavenstva SOVA Digital Martin Morháč.

Celkové náklady na projekt s podporou eurofondov presiahli 600 000 eur. Okrem testovania riešení podnikov bude slúžiť aj na vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov, a rovnako podporí aj výskum a vývoj aplikácií pre Industry 4.0. Plánujeme prepájať ďalšie pracoviská a intenzívne kooperovať. Už dnes máme košické pracovisko prepojené s pracoviskom na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, a plánujeme pokračovať aj s ďalšími univerzitami a testbedmi v rámci Európy.

Samotného prestrihávania pásky sa ujal symptomatický aktér,  kolaboratívny robot. Ten bol špeciálne na túto príležitosť naprogramovaný pre slávnostný úkon, zdvorilé pozdravenie zúčastnených a prestrihnutie pásky. Otvorenie ako sa patrí pre digitálne laboratórium testujúce strategické rozhodnutia podnikov a prípravu budúcich lídrov priemyslu.  Želania úspechov a inšpiratívnych výsledkov pre prevádzku zaznievali z každej strany.

Pre tých, ktorí sa riadia osvedčeným, lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť, motivovalo otvorenie k návšteve TestBedu 4.0. Viac ako stovka hostí stála pri krste najmodernejšieho testovacieho pracoviska pre Industry 4.0 na Slovensku. Počas dňa sme absolvovali porovnateľné  množstvo rozhovorov. Nesmierne nás potešili pozitívne reakcie a slová uznania z úst kľúčových zástupcov priemyslu, akademikov ale aj študentov. Už počas nich sme dohadovali prvé spolupráce a diskutovali o možnosti rozbehnutia spoločných projektov.

Hostia mali možnosť prezrieť si jednotlivé pracoviská, ktoré pokrývajú kompletný tok spracovania zákazky v akejkoľvek priemyselnej firme. Zariadenia overujú riešenia všetkých činností priemyselného podniku dotýkajúce sa všetkých procesov od návrhu až po výrobu výrobku. Unikátne kyberfyzikálne pracoviská vytvorili naši pracovníci a špecialisti z partnerských spoločností. Sú vzájomne prepojené, takže na zostavách je možné overovať buď jednotlivé stroje a zariadenia, výrobné linky, ale aj montáž vykonávanú ľuďmi, robotizované pracoviská jednotlivo, rovnako aj celý výrobný systém.

Najcennejšou devízou pre úspešné výsledky TestBedu 4.0 sú ľudia. SOVA Digital má pripravený špičkový tím aj so strategickým know-how. A toto sú oni, teda časť z tímu odborníkov, ktorí sa vám budú venovať. Expertný tím SOVA Digital a jej dcérskych firiem – SIDAT Digital a CITO Digital, ktoré odborne pokrývajú celú náplň pracoviska. Spolu s nimi máme dnes pre vaše zadania k dispozícii viac ako stovku špecialistov. Posilou laboratória sú aj pracovníci Technickej univerzity v Košiciach, ale aj ďalších univerzít a perspektívne aj iných prepojených pracovísk. Tento model robí z TestBedu 4.0 jedinečný nástroj pre dosahovanie excelentných výsledkov pre prax, vývoj i vzdelávanie.

Príďte vyskúšať, overovať alebo sa len pozrieť.
Kontaktujte nás!

Slovensko má prvý testbed zameraný na Industry 4.0

Autor: Tlačové správy

Košice, 20. február 2020   Spoločnosť SOVA Digital v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice (TU KE) uviedla do prevádzky prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0 a digitálnu transformáciu priemyselných podnikov. TestBed 4.0 bol slávnostne otvorený 20. februára 2020 za účasti  zástupcov ministerstva hospodárstva, vedenia univerzity, priemyselných organizácií a osobností slovenského priemyslu. Pracovisko bude slúžiť na testovanie riešení podnikov a vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov univerzity. Vytvorí priestor pre sieťovanie odborníkov z praxe s technologickými firmami a univerzitnými pracoviskami, a podporí výskum a vývoj aplikácií pre priemysel. Viac…

Martin Morháč: Očakávame, že TestBed 4.0 prinesie priemyslu pozoruhodné výsledky

Autor: TestBed

Volajú ich hracie ihriská priemyslu, priemyselné laboratóriá či „skúšky správnosti“ priemyselných riešení – testbedy. Hlavným účelom každého z nich je testovanie inovačných výrobkov, technológií, služieb alebo procesov. Podniky ich využívajú z rôznych dôvodov, na získanie konkurenčnej výhody, na zvýšenie efektívnosti, na overenie strategických rozhodnutí. Myšlienka názorne vysvetliť podnikom, čo je podstatou Industry 4.0 a na akých princípoch funguje, umožniť im testovať svoje riešenia pred zavedením v praxi a posunúť ich v procese digitálnej transformácie, dala základy pre založenie prvého testbedu zameraného na procesy Industry 4.0 na Slovensku. O TestBede 4.0 sme sa rozprávali s Martinom Morháčom, predsedom predstavenstva spoločnosti SOVA Digital, ktorá stojí za jeho vznikom.

Čo vás motivovalo k založeniu testbedu, a prečo testbed zameraný na Industry 4.0?
SOVA Digital sa dlhodobo venuje témam Industry 4.0 a digitalizácii priemyslu. Sme v dennom kontakte s podnikmi, máme detailný prehľad o situácii v nich. V súvislosti s digitalizáciou sa stretávame s množstvom mýtov a s tápaním nad tým, ako zmeny uchopiť, čo sú priority, ako a kam podnik viesť pri jeho transformácii. S digitálnou transformáciou zápasia hlavne malé a stredné podniky. Cítia tlak na potreby zmien, sú však stále opatrné. Práve pre ne sú testbedy jednou z možností, ako si overiť strategické rozhodnutia, či technické riešenia. Prvotnou myšlienkou pre vznik testbedu bolo jasne ukázať, čo to Industry 4.0 je, čo rieši a ako by k nemu mali firmy pristupovať. Druhým dôvodom bola potreba reagovať na súčasnú situáciu a potreby podnikov.

Priemyselné firmy sa aktuálne sústreďujú najmä na zvyšovanie svojej efektívnosti, čo im môže v tomto smere TestBed 4.0 ponúknuť?
Priemyselné firmy sú v súčasnosti na začiatku digitálnej transformácie, a primárne sa venujú zvyšovaniu efektivity výrobných procesov. Snažia sa odstraňovať úzke miesta lepším nastavením procesov, dopĺňaním ďalších zariadení, ale nemajú možnosť overiť si ich skutočný dopad. Nemôžu si dovoliť odstaviť výrobu a niekoľko dní skúšať rôzne varianty riešenia alebo rozhodnúť o investícii, kým nemajú presvedčenie o jej efektívnosti. TestBed 4.0 im umožní vykonať testovanie v laboratórnych podmienkach, vyskúšať si viaceré varianty a implementovať overené riešenie. Takéto pracovisko je prvé na Slovensku a jedno z mála aj v stredoeurópskom regióne.

“S digitálnou transformáciou zápasia malé, stredné i veľké podniky.
Práve pre ne sú testbedy jednou z možností, ako si overiť strategické
rozhodnutia, či technické riešenia.”

Kde vidíte potenciál ďalšieho využitia testbedu, okrem možnosti testovania pre priemysel?
TestBed 4.0 poskytne celú škálu možností využitia. Okrem testovania a overovania riešení priemyselných firiem bude slúžiť rozvoju vzdelávania a budovania priestoru pre spoluprácu a využívanie zo strany študentov a výskumných pracovníkov univerzity. Naším zámerom je sieťovanie ľudí z praxe s technologickými firmami a univerzitnými pracoviskami, a v neposlednom rade rozbehnúť na pracovisku výskum a vývoj aplikácií pre priemysel. Z TestBedu 4.0 určite nechceme urobiť múzeum, kde sa budú ľudia chodiť pozerať na nejaké technológie, ktoré budú po pár mesiacoch zastaralé. Primárne má vypĺňať prázdne miesto na trhu v celej šírke spomínaných aktivít.

Aké procesy Industry 4.0 z reálnej praxe podniku bude možné v laboratóriu testovať?
Digitalizácia je vo všeobecnosti založená na zbere dát z procesov, ich následnom spracovaní a využití na efektívnejšie riadenie. TestBed 4.0 je postavený presne na tomto princípe. Pracovisko pokrýva kompletný tok spracovania zákazky v bežnej firme. Podporuje návrh a overovanie riešení pre všetky činnosti priemyselného podniku dotýkajúce sa návrhu a výroby výrobku. Malé a stredné podniky nemajú dostatok zdrojov na to, aby si vytvorili vlastné špecializované tímy, nemajú matky, ktoré by im dávali návody, ako postupovať s aplikáciou Industry 4.0.

“TestBed 4.0 umožní podnikom vykonať testovanie v laboratórnych
podmienkach, vyskúšať si viaceré varianty a implementovať overené riešenie.”

Aké technológie sú súčasťou laboratória?
Základom TestBed 4.0 sú unikátne kyberfyzikálne pracoviská, vytvorené našimi pracovníkmi a partnerskými špecialistami. Typická zostava je reprezentovaná počítačom s príslušným softvérovým vybavením, riadiacou jednotkou a senzorikou. Pracoviská sú vzájomne prepojené, takže na zostavách je možné overovať buď jednotlivé stroje a zariadenia, výrobné linky, ale aj montáž vykonávanú ľuďmi, robotizované pracoviská, rovnako aj celý výrobný systém. Je možné riadiť vývoj liniek alebo zariadení so zabudovaným riadiacim systémom tak, aby sa dosiahlo výrazné skrátenie vývoja, ale aj uvedenia do prevádzky. Zaoberáme sa problematikou kolaboratívnej robotiky, IoT, či RTLS. Je tam možné hľadať riešenia spotreby energií alebo efektívnosti vyťaženia jednotlivých zariadení či liniek. Väčšina z týchto unikátnych pracovísk pracuje na princípe digitálneho dvojčaťa.

Ako je TestBed 4.0 financovaný a organizovaný? Je jeho súčasťou odborný personál?
Vybudovanie pracoviska je financované spoločnosťou SOVA Digital a podporené cez európske štrukturálne fondy. TestBed 4.0 je našou organizačnou zložkou, čiže budeme pokrývať aj financovanie jeho prevádzky. Máme to nastavené tak, aby sa TestBed 4.0 postupne stal schopným vytvárať profit. Jeho obrovskou výhodou je expertný tím SOVA Digital a jej dcérskych firiem – SIDAT Digital a CITO Digital, ktoré odborne pokrývajú celú náplň pracoviska. Odbornou posilou laboratória sú pracovníci Technickej univerzity v Košiciach (TU KE), ďalších univerzít a perspektívne aj iných prepojených pracovísk. Tento model stavia TestBed 4.0 do unikátneho postavenia, schopného prinášať slovenskému priemyslu excelentné výsledky.

“TestBed 4.0 poskytuje príležitosť realizovať výuku pre úplne nové
profesie, ktoré bude priemysel potrebovať v blízkej budúcnosti.”

TestBed 4.0 je zriadený na pôde košickej technickej univerzity, akademická pôda mu dáva príležitosti vstúpiť do formovania budúcich absolventov univerzity. Ako ju využijete?
Študenti budú pevnou súčasťou TestBed 4.0. Pri ich vzdelávaní vidíme celé spektrum možností využitia tohto pracoviska. Vytvorili sme priestor pre štandardné prednášky a cvičenia, ročníkové projekty. Pracujeme na aplikácii, v ktorej budú mať študenti k dispozícii odborné témy priamo z praxe, a tie môžu v tomto prostredí riešiť. TestBed 4.0 poskytuje príležitosť realizovať výuku pre úplne nové profesie, ktoré bude priemysel potrebovať v blízkej budúcnosti. Naším zámerom je motivovať schopných študentov, umožniť im rozvoj a spájať ich so zaujímavými odborníkmi z priemyslu.

Prečo ste si pre vybudovanie testbedu vybrali Technickú univerzitu v Košiciach?
Dlhodobo máme veľmi dobrú spoluprácu so všetkými technickými univerzitami na Slovensku. Na Strojníckej fakulte TU KE sme našli skvelé podmienky pre zriadenie takéhoto pracoviska. Predchádzajúci dekan prof. František Trebuňa nám poskytol vhodné priestory a súčasné vedenie fakulty s nami úzko spolupracuje pri budovaní tohto pracoviska, a črtá sa intenzívna kooperácia aj pri jeho prevádzke.

V porovnaní s vyspelým svetom je na Slovensku slabá spolupráca medzi priemyslom a vysokým školstvom. Vnímate testbed ako most k vzájomnej kooperácii?
Tým, že do činnosti TestBed 4.0 chceme zapájať aj pracovníkov a študentov univerzity, prirodzene ich prepojíme so zástupcami firiem. Ich kooperáciu podporíme zadávaním tém ročníkových a záverečných prác priamo z podnikov. Plánujeme organizovať rôzne odborné akcie, kde sa budú stretávať zástupcovia z obidvoch sfér. Networking, spolupráca, vzájomná interakcia je pre budúcnosť priemyslu nevyhnutná. Už dnes máme prepojené košické pracovisko TestBed 4.0 s pracoviskom na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, a plánujeme pokračovať aj s ďalšími univerzitami a testbedmi vytvorenými v rámci aktivity európskej únie pri budovaní digitálnych inovačných hubov.